Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al Arkhabiliy

Ustadz-Amman_OK1

Kita akan mengenal seorang dai’ dan mujahid yang senantiasa tegak dalam menyampaikan risalah tauhid dan tidak pernah memperdulikan ujian yang akan menimpanya dan tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela, beliau adalah yang memiliki nama asli Oman Rochman atau lebih akrab dipanggil Abu Sulaiman nama kunyah beliau yang dinisbatkan pada anak pertama beliau Sulaiman, dan nama Aman Abdurrahman yang lebih banyak memenuhi sejumlah karya ilmiyyah beliau dalam bentuk terjemah kitab-kitab, tulisan maupun audio ceramah dan taushiyah yang beliau sampaikan di sejumlah tempat.

Beliau dilahirkan di Cimalaka Sumedang 5 Januari 1972, belau dikaruniai seorang istri dan empat orang anak.

Jenjang pendidikan yang beliau lalui :

 • SD Cimalaka Sejak SD kelas 5 beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof melalui guru privat.
 • MTSN Sumedang, pada shubuh dan malam hari beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof dipondok At-Tarbiyah Sumedang atau biasa disebut “ngaji kalong” (pulang pergi)
 • MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) Ciamis sambil nyantri dipondok Darussalam
 • LIPIA (Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab) yang merupakan cabang Universitas Muhammmad Ibnu Su’ud di Riyadh Saudi Arabiyyah selama 7 tahun
 • 2 Tahun pendidikan I’dad Lughowwi (persiapan bahasa)
 • 1 Tahun Taklim Takmily
 • 4 Tahun fakultas Syari’ah, dan beliau lulus dengan predikat kelulusan Mumtaz (Cumlaude) pringkat pertama dan mendapatkan jatah melanjutkan S2 ke Saudi tapi tidak beliau ambil.

Pekerjaan setelah lulus :

 • Kordinator Dai Robithoh ‘Alam Al-Islamiyyah dan Haiah Ighotsah Islamiyyah cabang Indonesia di jakarta yang berpusat di Saudi Arabiyyah.
 • Pindah mengajar untuk Tahfidh Quran di pondok Al-Hikmah Cirebon.
 • Da’i dan Imam di Masjid Yayasan Al Shofwa As Salafiyyah sekaligus memegang perpustakaan Masjid Al Shofwa, lalu keluar atau diminta mengundurkan diri dari Al Shofwa karena sebab menjaharkan prinsif tidak ada udzur dengan sebab kebodohan di dalam syirik akbar serta takfir mu’ayyan di dalamnya.
 • Disamping itu beliau sebagai Dosen Al-Qur’an di LIPIA dikampus tempat beliau menyelesaikan program Lc, namun beliau tidak suka pakai gelar Lc dengan alasan bahwa gelar Lc itu kebarat-baratan padahal yang dipelajari ilmi syari’at, kenapa harus memakai gelar barat, itu tasyabuh dengan orang kafir, khawatir tasyabuh dengan orang kafir.
 • Pernah menjadi Mudir (pimpinan pondok) Darul Ulum Ciapus Bogor.
 • Dosen di Akademi Dakwah Islam Leuwiliang Bogor terus diminta keluar darinya dengan sebab prinsif takfir mu’ayyan para thaghut dan para pelaku syirik akbar  serta tidak ada pengudzuran dengan sebab kebodohan.

Adapun setelah beliau pindah maka beliau tidak terikat dengan lembaga dan yayasan apapun dan lebih banyak menyibukkan diri dengan aktifitas dakwah yang berpusat pada manhaj Tauhid.

Adapun beliau mendapatkan sebagian besar pemahaman manhaj Tauhid yang sekarang beliau dakwahkan dengan pilar “KUFUR KEPADA THOGHUT  DAN IMAN KEPADA ALLAH” adalah di antaranya dari seorang yang alim Asy Syaikh Muhammad Salim Ad-Dausariy, seorang da’i dari Jazirah Arab penulis kitab Raf’ullaimah ‘An Fatwa Al Lajnah Ad Daimah.

Syaikh Muhammad Salim telah memberikan kajian Kasyfusyubuhat milik Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab yang di dalamnya dijabarkan tidak ada pengudzuran pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan, dan Syaikh Ad-Dausariy menganjurkan agar mengkaji Thabaqah ke 17 yang ada di kitab Thariqul Hijratain tentang thabaqat juhhal dan muqallidin, dan beliau menganjurkan agar merujuk kitab Aqidatul Muwahhidin. Beliau juga memberikan kajian materi Al Imam Wal Kufru, juga materi perincian Al Hukmu Bi Ghairi Ma Anzalallah yang sangat memuaskan dahaga yang selama ini dicarinya. Dan kemudian setelah itu melanjutkan sendiri dengan pentelaahan kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan Aimmatuddakwah, di antaranya:

 • Addurar Assaniyyah,
 • Fatawal Aimmah An Najdiyyah,
 • Majmu’aturrasail wal Masail An Najdiyyah,
 • Majmu’ Mu’allafat Syaikh Muhammad,
 • Mishbahudhdhalam,
 • Minhajut Ta’sis,
 • Al Qaul Al Fashlu Nafis,
 • Arraddu ‘Alal Quburiyyun,
 • Kasyfusysyubhatain
 • Tauhidul Khallaq,
 • Tarikh Nejd, serta kitab-kitab lainnya.

Dan beliau melanjutkan pengkajian kitab-kitab ulama kontemporer yang banyak menjelaskan kesyirikan-kesyirikan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan Demokrasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al-Maqdisy dan Syaikh Ali Khudhair Al Khudhair -semoga Allah membebaskan keduanya- dan yang lainnya yang banyak tersebar di situs Mimbar Tauhid Wal Jihad.

Alhamdulillah beliau adalah penghafal yang baik. Beliau menyelesaikan hafalan Quran pada saat kuliah di LIPIA, menghafal kitab Bulughul Maram yang berisi hampir 1500 hadits beserta susunannya secara teratur. Menghafal kitab Alfiyyah Ibnu Malik tentang Nahwu dan Sharaf dan menguasainya yang berisi hampir 1004 nadham (syair) Alfiyyah. Menghafal Hadits Arbain Imam Nawawy dan hadits-hadits yang lainnya. Menghafal Ilmu Faraidh (pembagian waris) dan menguasai disiplin ilmu Syari’ah dan Ushul.

Sejumlah karya-karya beliau:

Beliau banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang aqidah (tauhid) yang merupakan pokok dakwah para nabi dan menterjemahkan kitab-kitab para ulama yang mana terjemahan dan tulisan beliau banyak tersebar di forum-forum jihad dunia maya atau lebih banyak dimuat di situs www.millahibrahim.wordpress.com atau sebagian sudah diterbitkan melalui penerbit-penerbit -semoga Allah membalas kebaikan amal mereka-.

Hasil karya tulisan ilmiyyah yang beliau susun di antaranya:

 • Seri Materi Tauhid.
 • Sudahkah Anda Kafir Kepada Thaghut ?
 • Tegar Di Atas Tauhid.
 • Ya Mereka Memang Thaghut.
 • Hakikat Tegak Dan Sampainya Hujjah Dalam Masail Dhahirah
 • Yang Bersalah itu Fir’aun Bukan Kami (Pledooi).
 • Al ‘urwah Al Wutsqa (Buhul Tali Yang Amat Kokoh).
 • Di Mana Posisi Kamu… Dibarisan Pembela tauhid atau Dibarisan Pembela Thaghut?
 • Ar Rasail Al Mufidah.
 • Baik Bagi Semua Penegak Hukum.
 • Bantahan Tuntas Udzur Jahil (Seputar Tiga Atsar).
 • Fir’aunisme Masa Kini.
 • Ketika Iblis Lebih Sopan Dari Banyak Da’i.
 • Nestapa Kaum Muqallidin.
 • Bul’amiyyin
 • Salafiyyah Yahudiyyah dan Salafiyyah Qadiyaniyyah.
 • Sampai kapan kalian tetap Berpihak kepada Thaghut.
 • Sebuah Ketulusan Kepada Musuh.
 • Syirik Rububiyyah (Al Hukmu).
 • Tiga Kelompok Yang Selamat Dan Tiga Juru Dakwah Yang Binasa.
 • Ayah Ibu Bergabunglah Bergabunglah Bersama Kami.
 • Ketika Logika Kekuatan Berkuasa.
 • Salafiyyah Qadiyaniyyah.
 • Antara Kami Dengan Thaghut.
 • Saat Tawaran Abu Jahal Disambut.
 • Syirik Di Dalam Hukum Seperti Syirik Di Dalam Ibadah
 • Dan yang lainnya terus bertambah insya Allah.

Hasil karya terjemahan, di antaranya:

 • Biografi Singkat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab (Dari Kitab Tarikh Nejd) Syaikh Husain Ibnu Ghunnam.
 • Penjelasan Prihal Kafirnya Pelaku Syirik Akbar Secara Ta’yin (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab
 • Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Ahmad Ibnu Abdil Karim Al Ahsaaiy Yang Menolak Takfier Mu’ayyan Pelaku Syirik Akbar.
 • Surat-Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Abdullah Ibnu Isa.
 • Bantahan Syaikh Abdullah Aba Buthain Terhadap Daud Ibnu Jirjis Al Iraqi (Dari Risalah Al Intishar Li Hizbillah Muwahhidin War Raddu ‘Alal Mujadil ‘Anil Musyrikin).
 • Bantahan Terhadap Syubhat Orang Sesat (المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال) Al Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
 • Bantahan Terhadap Jahmiyyah (الرد على الجهمي) Al Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
 • Risalah Tentang Makna Idharuddien (رسالة فى معنى إظهار الدين) Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab
 • Bantahan Tehadap  Tahdzir Minattakfir – Al Imam Al Mujadid Ats Tsani Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammah Ibnu Abdil Wahhab.
 • Syarh Ashli Dienil Islam – Al Imam Al Mujaddid Ast Tsaniy Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
 • Fatwa-fatwa Tentang Status Pelaku Syirik Akbar – Al Imam Asy Syaikh Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Buthain.
 • Hukum Loyalitas Kpd Kaum Musyrikin (حكم موالاة أهل الإشراك) – Al Imam Asy Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
 • Hukum Takfir Mu’ayyan – Perbedaan Antara Tegak Hujjah Dengan Paham Hujjah (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة) A’allamah Al Muhaddits Al Ushully Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
 • Biografi Singkat Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Millah Ibrahim (ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Agama Syirik Demokrasi (الديمقراطية دين) –  Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Pencerahan Bagi Orang-orang Yang Berakal Perihal Manipulasi Sekte Jahmiah & Murjiah (تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهّم والإرجاء) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Janganlah Bersedih Karena Sungguh Allah Bersama Kita (لا تحزن إن الله معنا) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Keberlepasan Dari Perjanjian Damai Para Thaghut Dan Jaminan Keamanan Mereka Untuk Kafir Muharib (براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين) Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy.
 • Siapa Kami dan Apa Tuduhan Kami (من نحن ؟ وما هي تهمتنا ؟) Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy.
 • Teguhlah Wahai Uhud ((اثبت أحد) الثبات الثبات في زمن التراجعات) – Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Ketika Mashlahat Dakwah Dipertuhankan (القول النفيس في التحذير من خديعة إبليس) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Membongkar Hukum Rimba (Muqaddimah Kasyfun Niqab ‘An Syari’atil Ghaab) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Membongkar Syubhat para Pembela Thaghut (كشف شبهات المجادلين عن  عساكر الشرك وأنصار القوانين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Kami Dan HAMAS Tak Seaqidah, Merekalah Yang Umumkan Hal Itu (نحن وحماس لسنا على منهج واحد وهم من يعلن ذلك) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Mengadili Para Aparat Thaghut Dengan Syari’at Allah (محاكمة محكمة أمن الدولة إلى شرع الله) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Tinjauan kritis Terhadap Operasi Jihad Dengan Peledakan Diri (Dari Kitab: Khusnur Rifaaqah) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Membongkar Kekafiran Negara SAUDI (الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Dialog Antara Pembela Tauhid Dengan Aparat Thaghut (حوار بين عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Keledai Ilmu Terpeleset Di Tanah (زل حمار العلم في الطين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Merenung Sejenak Terhadap Hasil-Hasil Jihad (وقفات مع ثمرات الجهاد) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Membongkar Syubhat Murji’ah Gaya Baru ‘salafi maz’um’ (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Faktor Kebodohan Dan (عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة) Syaikh Abul ‘Ula Ibnu Rasyid Ibnu Abil ‘Ula Ar Rasyid.
 • 33 Sikap Ghuluw Di Dalam Takfir (الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Silsilah Tauhid Dan Ibadah – Syaikh Muhammad Al Maqdisiy
 • Pancaran Tauhid Dari Penjara Sawaqah (الإشراقة في سؤالات سواقة) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Pelita Penerang bagi Pertanyaan Penduduk Jazirah (المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Bantahan Terhadap Paham Hizbut Tahrir – Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Pembelaan Terhadap Shahabat Hathib Dan Abu Lubabah (الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Penghati-hatian Manusia Dari Sekte Jamiyyah dan Madkhaliyyah (salafi maz’um) (تحذير البرية من ضلالة الفرقة االجامية والمدخلية) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
 • Inilah Keyakinan Kami (هذه عقيدتنا) Syaikh Abu Muhammad A’shim Al Maqdisiy.
 • Kupasan Syirik Hukum Dalam Tafsir Adlwaul Bayaan (الحاكمية في تفسير أضواء البيان) Abdurrahman Ibnu ‘Aziz As Sudais.
 • Al Iman Dan Al Kufr (Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
 • Status Orang Yang Diam Di Negeri Kafir (Tak Bantu Tak Pula Mengingkari) (Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
 • Status Anshar Thaghut dari kalangan tentara, polisi, intelejen dan ulama suu’ (Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
 • Dalil-Dalil Tentang Hijab Dengan Disertai Penjelasan Para Ulama Tafsir Dan Hadits Dan Bantahan Terhadap Ahli Sufur (عودة الحجاب) Syaikh Dr. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ismail Al Muqaddam.
 • Bahas Tuntas Ashlu Dienil Islam (أصل دين الإسلام وهو التوحيد والرسالة) Asy Syaikh Al ‘Allamah Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
 • Pernyataan Aimmah Dakwah Perihal Kejahilan Dalam Syirik Akbar (المُتَمِمَة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر) Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
 • Siapakah Ahli Kiblat (Az Zanad Fi Syarhi Lum’atil I’tiqad) Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
 • Biarkan Kami Sampai Raih Syahadah (دعنا نمت حتى نلنا الشهادة) Syaikh Sulaiman Ibnu Nashir Ibnu Abdillah Al ‘Ulwan.
 • Daulah Turki Utsmani Dalam Pandangan Tauhid (الدولة العثمانية وموقف ائمة الدعوة منها) Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd.
 • Risalah Hukum Bernyanyi Dengan Menggunakan Al Qur’an (رسالة في حكم الغناء بالقرآن) Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd.
 • Mukhtashar Fikih Islam – Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim At Tuwaijiriy.
 • Bantahan Mudah Terhadap Para Pengudzur Pelaku Syirik Akbar Dengan Sebab Kebodohan (الرَّدُّ السَّهْل عَلَى أَهْلِ الْعُذْرِ بِالْجَهْل) Syaikh Muhammad Salim Walad Muhammad Al Amin Al Majlisiy.
 • Hadiah Bagi Orang-Orang Berbudi Tentang Mawani’ Takfier Yang Mu’tabar (إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة) Syaikh Muhammad Salim Walad Muhammad Al Amin Al Majlisiy.
 • Hukum Memberontak Kepada Penguasa Murtad (فصل الكلام في مسئلة الخروج على الحكام) ‘Abdul Mun’im Mushthafa Halimah (Abu Basher).
 • Tiada Khilafah Tanpa TAUHID dan JIHAD (الطريق إلى استئناف حياة إسلا مية وقيام خلا فة راشدة على ضوء الكتاب والسنة) Abdul Mun’im Musthafa Halimah (Abu Bashir)
 • Fenomena Pengkaburan Dengan Kebatilan (Dari Kitab: Waqafat Tarbawiyyah Fi Dlauil Qur’ Anil Karim) Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ibnu Nashir Al Julayyil.
 • Empat Pembeda Antara Agama Islam Dengan Agama Sekuluer () Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair
 • Status Anshar Thaghut (Dari Kitab Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) – Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
 • Ibnu Baz Antara Hakikat Dan Praduga (ابن باز بين الحقيقة والوهم) Syaikh Aiman Adh Dhawahiriy.
 • Menjauhi Mesjid Dlirar Dan Hukum Sholat Di Dalamnya (هجران مساجد الضرار) Abu Qatadah Al Filisthiniy.
 • Status Para Syaikh Yang Ikut Serta  Di Dalam Membela-Bela Pemerintah Yang Menerapkan Undang-Undang Buatan Syaikh Abu Qatadah Al Filisthiniy.
 • Merekalah Orang-Orang Yang Telaknat – Luwis Athiyyah
 • Risalah Untuk Pencari Ilmu (رسالة إلى طالب العلم) Abu Abdirrahman Al Atsariy (Sulthan Ibnu Bajad Al ‘Utaibiy)
 • Dan lain-lain.

Kiprah dakwah beliau membuat Neo-Murjiah dari kalangan salafi imitasi kocar-kacir karena syubhat-syubhat mereka terbongkar yang mana mereka loyal kepada thoghut murtad NKRI. Maka dengan tulisan, terjemahan dan kiprah dakwah beliau membuat musuh-musuh Islam terutama dari thaghut NKRI merasa resah dan akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat aksi jihad “terorisme”.

Tahun 2004 beliau dipenjara dengan tuduhan telah menggunakan bahan peledak yang dilarang dalam latihan (i’dad) perakitan bom Cimanggis, beliau divonis 7 tahun penjara, namun penjara tidak menyurutkan beliau dari berdakwah, di dalam penjara pun beliau lantang menyuarakan TAUHID, dan akibat dari aktifitas dakwah yang beliau lakukan dikalangan para narapidana umum membuat pihak sipir penjara khawatir, maka dalam masa-masa tahanan tersebut beliau mengalami tindakan kezaliman dari pihak sipir penjara, pengisolasian dan dijauhkan dari napi-napi yang lain tanpa diberi penerang siang dan malam dan sampai pemindahan dari penjara ke penjara.

 • Ditahan di POLDA METRO JAYA,
 • Dipindah ke LP Paledang Bogor,
 • Dipindah ke LP Karawang,
 • Dipindah ke LP Sukamiskin Bandung,
 • Dipindah ke LP Cirebon (kamar sel gelap).

Dan pada bulan Juni 2008 dibebaskan di LP Cirebon. Baru menghirup udara bebas pada hari jum’at bulan Maret 2010 beliau ditangkap kembali dikediaman beliau di Sumedang oleh aparat Densus 88 dengan tuduhan terlibat dalam i’dad (pelatihan) bersenjata digunung Janto Aceh:

 • Ditahan di MAKO BRIMOB Depok,
 • Dipindah ke RUTAN Reskrimum POLDA METRO JAYA,
 • Dipindah ke RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA,
 • Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA,
 • Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN POLRES Jakarta Barat,
 • Dipindah ke Blok Khusus di LP Cipinang Jakarta Timur,
 • Dipindah ke LP Salemba,
 • Dipindah ke LP Kembang Kuning Nusakambangan.

Dan dari LP Salemba beliau dipindah ke LP Kembang Kuning Nusakambangan bersama pemindahan beberapa ikhwan, di antaranya Kiayi sepuh Al-Ustadz Abu Bakar Ba’asyirfakkallahu asrohu wa hafizhohullah wa a’aanahu. Dalam kasus ini beliau divonis 9 tahun penjara. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga ikhwan mujahidin dan mengkaruniakan kepada mereka keistiqomahan dan syahadah di jalan-Nya.

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya semua

Bima, Rabi’ul Awwal 1434 H.

Ditulis oleh: Abu Qutaibah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s